1. Синхронізація пріоритетів Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону (embedding), впровадження та оцінка

Включення цілей Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону до основних операційних програм ЄС, національних та регіональних програмних документів є вирішальним для виконання оновленого Плану дій з реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. З огляду на те, що процес синхронізації пріоритетів зазначеної Стратегії, який на даний час перебуває на черговому етапі в рамках Словацького головування, потребуватиме подальшого комплексного координування в 2022 році, Україна визначає його як один із політичних пріоритетів свого головування з метою забезпечення послідовності політики, що реалізується в рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, та досягнення визначених цілей.

Синхронізація пріоритетів усіх макрорегіональних стратегій з програмами ЄС на 2021-2027 роки сприятиме розв’язанню територіальних проблем більш стратегічно шляхом координації дій та зусиль, що, у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності використання коштів ЄС та поглибленню діалогу між учасниками такого процесу.

Зазначене дасть змогу досягти відчутних результатів та в довгостроковій перспективі сприятиме зростанню економічної, соціальної та територіальної згуртованості в Дунайському регіоні.

З метою відображення результатів та процесів у рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, а також проведення їх аналізу передбачається проведення оцінки політики/впливу (Policy/Impact Evaluation) Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

Окрема увага в період головування України приділятиметься процесу впровадження нової системи моніторингу в рамках Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

2. Підвищення інституційної спроможності ЄСДР

Ефективність реалізації пріоритетів та досягнення цілей Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону залежить від ефективного залучення всіх учасників управління та координації зазначеної Стратегії до її впровадження та ефективної роботи на операційному рівні.

Стимулювання участі ключових стейкхолдерів, зокрема національних координаторів та членів керівних груп країн – учасниць Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону, підвищення рівня їх комунікаційної підтримки сприятиме ефективному впровадженню цілей зазначеної Стратегії та сприятиме поліпшенню міжсекторальної взаємодії в рамках кожного пріоритетного напряму.

Ураховуючи, що Стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону встановлює рамки співпраці між країнами – членами ЄС та країнами, що не є членами ЄЄ, вона може також розглядатися як потужний інструмент для посилення інтеграційних процесів та розширення співробітництва з країнами, що не є членами ЄС.

3. Посилення ролі громадянського суспільства у реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону

Розвинуте громадянське суспільство є невід’ємною складовою всіх демократичних держав світу.

Стан розвитку громадянського суспільства є показником суспільної та громадянської активності, ініціативи і потреб базової одиниці демократичного суспільства – громадянина. Отже, громадянське суспільство виконує роль інституційної ланки між державою і громадянином, в якій основні функції виконують громадські організації.

Посилення ролі громадянського суспільства у розвитку Дунайського регіону, зміцнення взаємодії з усіма заінтересованим сторонами є вирішальними чинниками подальшого спільного розвитку та сприяння реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону.

З огляду на зазначене важливо також зосередитися на вирішенні питань щодо більш активного залучення молоді та молодіжних організацій до Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону. Посилена співпраця з молоддю, її залучення до процесів формування та реалізації політики розвитку сприятиме поглибленню співпраці між поколіннями, налагодженню зв’язків з місцевими держадміністраціями, а також забезпечить обмін досвідом, що у середньостроковій перспективі сприятиме зростанню конкурентоспроможності Дунайського регіону.

Close Search Window