У 2020 році Україна приєдналась до Австрії та Молдови для співкоординації Пріоритетного напряму 9 (ПН 9) ЄСДР «Інвестиції в освіту та перепідготовку».

Даний напрям співкоординується національними міністерствами трьох держав-учасниць:

Австрія – Федеральне міністерство праці, Федеральне міністерство освіти, науки та досліджень;

Молдова – Міністерство праці та соціального захисту населення, Міністерство освіти та досліджень;

Україна – Міністерство освіти та науки, Міністерство соціальної політики.

Держави Дунайського регіону демонструють помітну диспропорцію в економічному та соціальному рівнях розвитку. У зв’язку з цим саме ПН 9 Дунайської стратегії «Інвестиції в освіту та перепідготовку» фокусується на реалізації заходів у сфері освіти, перепідготовки, ринку праці та соціальної політики з метою вирішення проблеми нерівності освітніх можливостей, невідповідності отриманих навичок запитам ринку праці, безробіття та соціального відчуження незахищених верств населення.

Цілі Пріоритетного напряму 9

I. Сприяти вищому рівню зайнятості в Дунайському регіоні, особливо через боротьбу з безробіттям молоді та довготривалим безробіттям;
II. Сприяти покращенню освітніх результатів та відповідності здобутих навичок та компетенцій у Дунайському регіоні, зосереджуючись на навчальних результатах націленому на працевлаштування, підприємництва, інновацій, активного громадянства та добробуту;
III. Сприяти підвищенню якості та ефективності систем освіти, навчання та ринку праці;
IV. Сприяти забезпеченню інклюзивної освіти та навчання і просуванню інклюзивних ринків праці, рівних можливостей та недискримінації, а також сприяння громадянським компетенціям та можливостям навчання протягом усього життя;
V. Сприяти тіснішій співпраці між освітніми, навчальними, науково-дослідними установами та ринком праці на транснаціональному, регіональному та двосторонньому рівнях.

Актуальність Пріоритетного напряму 9

Поширені тенденції в Дунайському регіоні:
• Трудова міграція призводить до скорочення чисельності населення та відтоку працездатних верств населення в деяких країнах регіону;
• Присутня висока частка зайнятості в традиційних секторах, зокрема, в сільському господарстві;
• Високий рівень безробіття в деяких периферійних районах;
• Молодь, яка демонструє слабку ефективність, у більшості випадків походить із неблагополучного середовища;
• Викликом для регіону є створення запитів на певні навички та компетенції, що матимуть попит на ринку праці у майбутньому;
• Третина населення ЄС, якій загрожує бідність, проживає у Дунайському регіоні;
• Громада ромів, 80% якої проживають на території Дунаю, страждає не лише від бідності та низьких стандартів життя але також стикається із соціальним та економічним відчуженням.

Дані тенденції вимагають дій в таких сферах, як освіта та навчання, ринок праці, інтеграція, досліджень та інновації, а також необхідність взаємного формування спільної дієвої політики.

Діяльність Пріоритетного напряму 9

Для вирішення існуючих проблем ПН 9 зосереджується на наступних векторах:

Ринок праці і соціальна політика
• Освіта та професійна підготовка

1-ий вектор – ринок праці і соціальна політика

▪ Дія 1 – Посилення співпраці в сфері ринку праці

Основна увага приділятиметься
• формуванню політики на ринку праці;
• проведенню спільного навчання/консультацій в Дунайському регіоні;
• подоланню невідповідності професійних навичок трудовим вимогам;
• створенню інформаційних систем на ринку праці;
• професійній переосвіті та перепідготовці, дуальній освіті як мірі активної політики на ринку праці;
• сприянню якісного переходу від навчання до роботи.

▪ Дія 2 – Цифровізації та інновації на ринку праці

Для уникнення цифрового розриву (за віком, статтю, регіоном, високою та низькокваліфікованою роботою) на ринках праці, увагу буде зосереджено на наступних завданнях:
• зменшенню браку знань та навичок в галузі ІТ;
• забезпеченню обміну та розробки загальних стандартів соціального забезпечення для роботи в великих командах (crowdwork/platforms);
• необхідній адаптації діючого трудового законодавства в Дунайському регіоні.

▪ Дія 3 – Інтеграція вразливих груп суспільства до ринку праці – інклюзія

Опис: ми визначаємо вразливі групи населення як осіб, які належать або вважають, що належать до груп, які перебувають у неблагополучному становищі.

Майбутня діяльність ПН9 буде зосереджена на: індивідуальних заходах та проєктах, розроблених із групами зацікавлених сторін, наприклад, управління справами, субсидії для збереження зайнятості чи нові моделі підприємництва для безробітних, соціальне підприємництво або цілеспрямовані заходи для зменшення кількості молодих людей, які не навчаються, не працюють або не проходять професійну підготовку (NEET).

▪ Дія 4 – Боротьба з бідністю та просування соціального залучення для всіх

Конкретні завдання цієї дії наступні:
• розширення можливостей для груп, яким загрожує бідність;
• отримання доступу до ринку праці;
• провадження заходів щодо зменшення кількості людей, яким загрожує бідність – доповнюватимуть один одного та застосовуватимуться за допомогою комплексних підходів.

Для виконання цих завдань необхідна розробка довгострокової політики, диверсифікація соціальних служб та заходи, розроблені разом з людьми, які відносяться до вразливих груп населення.

2-ий вектор – освіта та професійна підготовка

▪ Дія 5 – Якість, актуальність та ефективність системи освіти

Конкретні завдання цієї дії наступні:
• здатність передбачити навички, що матимуть попит на ринку праці та посилення актуальності навичок на ринку праці;
• підвищення якості надання професійної освіти та професійно-технічної підготовки (VET), зокрема навчання без відриву від професійної діяльності (work-based learning);
• розробка механізмів забезпечення якості освіти та підготовки базуючись на принципі доказовості (для моніторингу та розробки ефективних реформ);
• підвищення рівня вмотивованості серед населення отримувати спеціальність викладача (привабливість професії, початкова освіта та професійний розвиток).

▪ Дія 6 – Високоякісні знання, вміння та компетентність

Конкретні завдання цієї дії наступні:
• збільшення рівня отримання базових навичок, включаючи мову, грамотність, особливо математичну, наукову та цифрову грамотність;
• посилення ключових компетенцій, зокрема, підприємництво та мова;
• забезпечення розвитку діджитал освіти, включаючи медіа грамотність на всіх рівнях навчання;
• подальше вивчення потенціалу інноваційної та активної педагогіки, а також оновлення освітніх джерел та ресурсів.

▪ Дія 7 – Перманентна освіта та освітня мобільність

Конкретні завдання цієї дії наступні:
• підтримка мобільності учнів та вчителів, партнерство між школами та іншими навчальними закладами;
• сприяння збалансованій мобільності та зменшенню відтоку талановитих людей;
• вирішення проблеми переходу від навчання до роботи через якісне та професійне менторство;
• продовження стратегій навчання впродовж життя (LLL – lifelong learning) та просування ідеї навчання дорослих та підходу ‘другий шанс’;
• сприяння прозорості, валідації та визнанню навичок та/або кваліфікації та впровадження Європейської рамки кваліфікацій (European Qualification Framework) та Національної рамки кваліфікацій (National Qualification Framework).

Конкретні завдання цієї дії наступні:
• скорочення відсотку учнів, які не мають середньої освіти;
• забезпечення диверсифікації серед студентів та надання доступу до якісної та інклюзивної освіти для всіх;
• подолання гендерної нерівності в сфері освіти та підготовки;
• сприяння громадським, міжкультурним та соціальним компетенціям, розумінню демократичних цінностей та основоположних прав на всіх рівнях освіти та підготовки для боротьби з дискримінацією, расизмом та стереотипами;
• розвиток критичного мислення, кібер та медіа грамотності;
• сприяння сталому розвитку через освіту та підготовку.

Close Search Window