Беручи до уваги пріоритети визначені Стратегічним порядком денним ЄС на 2019-2024 роки, стратегічні цілі ЄСДР, а також враховуючи наслідки пандемії, спричиненої поширенням вірусу SARS-CoV-2, яка вплинула на життя кожного громадянина та країн в цілому, Україна на період свого головування в ЄСДР пропонує приділити увагу таким темам:

1. Сталий розвиток Дунайського регіону: декарбонізація та трансформація економіки

В даний час Дунайський регіон, як і вся світова спільнота, є недостатньо підготовленим до зростаючої інтенсивності, частоти та поширеності наслідків зміни клімату, особливо враховуючи зростаючу кількість викидів парникових газів. Саме тому адаптація до зміни клімату стала невід’ємною частиною Європейського зеленого курсу та його зовнішнього виміру.

Одним із найбільших джерел забруднення та викидів парникових газів є на сьогодні транспортний сектор. 90-95% викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря міст, у місцях скупчення людей, припадає на автомобільний транспорт.

Саме тому, розвиток сталої та розумної мобільності в Дунайському регіоні є одним із пріоритетів головування України в ЄСДР.

Особливу увагу в рамках даного пріоритету Україна пропонує зосередити на питаннях:
збільшення частки сталих видів транспорту, таких як залізничний і внутрішній водний; розвиток інфраструктури для автомобілів з низькими та нульовими викидами;
• розвиток мультимодальних та інтермодальних перевезень вантажів;
• розширення міжнародної транспортної мережі TEN-T на сусідні країни (не члени ЄС) та розвиток транскордонної інфраструктури.

В період екологічних викликів, які постають перед Дунайським регіоном, особливого значення також набуває декарбонізація економіки, яка тісно пов’язана з питаннями безпеки і майбутнього розвитку людства. Успішна модель переходу до вуглецевої нейтральності та впровадження принципів циркулярності у виробництві є запорукою збереження планети у стані, придатному для життя людини.

Крім того, процес декарбонізації в економіці вдасться пришвидшити шляхом переходу до низьковуглецевої енергетики через поступову відмову від традиційних джерел енергії й перехід на відновлювані джерела та впровадження інноваційних водневих технологій у виробництво.

2. Розвиток людського капіталу та риків праці

Протягом останніх років на території країн Дунайського регіону спостерігаються суттєві диспропорції у розвитку ринку праці та рівня зайнятості населення. Розрив між країнами з найвищим рівнем зайнятості та з найнижчим зростає щороку.

Особливо це стало помітно на тлі світової економічної кризи, спричиненої поширенням вірусу SARS-CoV-2, та потребує вжиття спільних заходів як на національному, так і на транснаціональному рівні, здатних ефективно протистояти поточним викликам та майбутнім змінам у регіоні, а також забезпечити зростання рівня зайнятості та благополуччя населення країн Дунайського регіону шляхом залучення додаткових інвестицій в освіту, розвиток навичок та адаптацію індивідуальних компетентностей, до кваліфікаційних вимог ринку праці та потреб економіки.

Особливу увагу в рамках даного пріоритету Україна пропонує зосередити на питаннях:
забезпечення якості освіти та її адаптація до потреб ринку праці;
• підвищення рівня цифрової, та медіа грамотності, знання іноземних мов;
• впровадження стратегії навчання впродовж життя (lifelong learning);
• інклюзії та інтеграції вразливих груп населення та людей з інвалідністю до ринку праці;
• підвищення рівня зайнятості, особливо серед молоді;
• вдосконалення ринку праці та підтримці соціальних інновацій.

Close Search Window